Risker & riskhantering

DistIT-koncernens (nedan kallad Koncernen) operativa verksamhet drivs i huvudsak av Aurora Group Danmark A/S med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, Septon Holding AB med huvudkontor i Göteborg, Sverige, Sominis Technology UAB med huvudkontor i Vilnius, Litauen och SweDeltaco AB med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Verksamheten bedrivs i dessa bolag eller i respektive dotterbolag och i samtliga nordiska länder och Baltikum. Därutöver äger Koncernen fastigheten Genetikern 2 i Tullinge. Fastigheten förvaltas i bolaget DistIT Fastigheter AB.

Koncernens verksamhet berörs av ett antal risker som kan påverka Koncernens resultat eller finansiella ställning i varierande grad. Vid bedömningen av Koncernens utveckling är det viktigt att utöver möjligheterna till resultattillväxt även beakta relevanta riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas i detta avsnitt, utan bör utvärderas tillsammans med övrig information i denna årsredovisning samt en allmän omvärldsbedömning. Koncernen har beslutat om en riskpolicy som löpande ses över och vid behov anpassas till verksamheten och omvärldsfaktorer. DistITs dotterbolag arbetar kontinuerligt med risker och riskhantering med mål att identifiera och kontrollera riskerna.

Riskhantering – övergripande

Strategiska risker påverkar främst efterfrågan och kan motverkas genom förändringar i kostnadsmassan. Ledningen tillsammans med styrelsen följer noga konjunkturen i syfte att snabbt kunna agera och anpassa verksamheten vid eventuella konjunkturförändringar.

Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation fallerar i något avseende. Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur, besöka kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna.

Med finansiella risker avses risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker. Finansiella risker hanteras enligt fastlagda rutiner.

Strategiska risker

Strategiska risker avser externa och interna hot som påverkar bolagets förmåga att uppnå sina strategiska mål.

Negativ publicitet

Beskrivning:
Koncernen förlitar sig på, bland annat, varumärken och renommé för att behålla och attrahera nya kunder och anställda. Negativ publicitet eller offentliggöranden avseende Koncernen kan, oavsett om det avser korrekt information eller inte, försämra Koncernens renommé. Vidare kan negativ publicitet avseende någon av Koncernens produkter eller varumärken påverka efterfrågan på Koncernens produkter.

Åtgärd:
Koncernen arbetar aktivt med marknadsföring av varumärken. Koncernen bevakar kontinuerligt all publicitet kring dotterbolagen och varumärken i förebyggande syfte.

Risker relaterade till företagsförvärv

Beskrivning:
Från tid till annan kan Koncernen utvärdera potentiella förvärv i enlighet med Koncernens strategiska mål. Möjligheten att genomföra förvärvsstrategier kan begränsas av yttre faktorer så som konkurrens, finansieringsmöjligheter, marknadssituation och prisnivåer på investeringsobjekt. Det är möjligt att Koncernens förvärvsstrategi inte kan följas och transaktioner kan ha en negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning.

Åtgärd:
Koncernen ska ha fokus på sin egen förvärvsstrategi och utvärdera den kontinuerligt och löpande. Vid utvärdering av potentiella förvärv ska koncernen vidta försiktighetsåtgärder såsom att anlita externa experter för att genomföra legala och finansiella due diligence.

Konjukturutvecklingen

Beskrivning:
Konjunkturutvecklingen är svårbedömd och har betydelse för Koncernens försäljnings- och resultatutveckling.

Åtgärd:
Ledningen följer noga konjunkturens utveckling. Koncernens kunder finns inom flera branscher och kan vara både företagskunder liksom kunder som säljer till slutkonsument, vilket minskar konjunkturkänsligheten.

Operationella risker

Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation fallerar i något avseende. Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur, översyn av rutiner, bearbeta kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna.

Bransch och marknad

Beskrivning:
Förändringar i IT-branschen, med dess snabba produktförändringar och framtida teknikutveckling kan vara förknippad med ett större mått av osäkerhet än för bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar.

Åtgärd:
Koncernen arbetar kontinuerligt och aktivt med att begränsa denna risk genom fortsatta noggranna produktval och ett nära samarbete med nuvarande och framtida leverantörer.

Distributörens roll

Beskrivning:
Distributörens roll är i förändring vilket bland annat beror på dagens avancerade Internetteknologi och utveckling av nya logistikoch distributionstjänster. Internet kan göra det möjligt för både återförsäljare och slutkunder att hitta och kontakta tillverkaren direkt. Internet kan göra det möjligt för internationella och europeiska distributörer att ta marknadsandelar från Koncernen.
Nya logistik- och distributörstjänster kan göra det möjligt för leverantörer att själva distribuera sina produkter.

Åtgärd:
Genom en ökande andel försäljning av våra egna varumärken har vi förstärkt vår position mot utländska konkurrenter samt skapat ett mervärde i vårt erbjudande till slutkunder som är svårt för andra att konkurrera med.

Regulatoriska risker

Beskrivning:
DistITs verksamhet är inte tillståndspliktig, men omfattas av lagar, regler och standarder avseende bland annat skatter, personal, miljö och produktsäkerhet. Om Koncernen inte efterlever sådana
regler skulle det till exempel kunna medföra att Koncernen åläggs att betala straffavgifter. Oförutsedda problem med produkternas kvalitet skulle vidare kunna skada Koncernens renommé och
medföra ökade kostnader för produktgarantier, vilket således skulle medföra en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning (se vidare nedan under ”Risker relaterade till
produktkvalitet och produktsäkerhet”).

Åtgärd:
Koncernen följer noggrant gällande lagar och regler för att säkerställa att all verksamhet bedrivs enligt gällande regler, lagar och standarder. Nya regler, lagar och standarder följs upp, analyseras och om nödvändigt vidtas de åtgärder som säkerställer full efterlevnad. Avvikelser rapporteras löpande till företagsledningen enligt beslutade rutiner och policys.

Risker relaterade till produktkvalitet och produktsäkerhet

Beskrivning:
De produkter DistIT och dess dotterbolag tillhandahåller kan vid bristande kvalitet komma att medföra skador på såväl person som egendom, till exempel andra produkter som installerats tillsammans med de skadade produkterna eller komponenterna.

Åtgärd:
För egna varumärken lämnas en förlängd garantitid upp till livslängd. Vid brister i produktkvalitet och produktsäkerhet åläggs bolagen att ersätta eller reparera den skadade produkten. Vid en kraftig ökning av ersättningskraven enligt utfärdade garantier kan detta medföra en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning.

Nyckelpersoner och medarbetare

Beskrivning:
Koncernen är beroende av nyckelpersoner, vanligtvis ledande befattningshavare. Koncernens utveckling är också beroende av förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Åtgärd:
Vi arbetar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter samt att vara en lärande organisation där kunskaper och erfarenheter delas mellan och av medarbetarna.

Kunder

Beskrivning:
Koncernen erbjuder IT-produkter och tillbehör till ett stort antal kundgrupper inom de flesta branscher och marknadssegment. En allmän nedgång i efterfrågan på IT-produkter kan därför påverka Koncernens verksamhet negativt.

Åtgärd:
Vi arbetar kontinuerligt med att skapa långsiktiga relationer med våra nuvarande kunder samtidigt som vi aktivt arbetar med att skaffa nya kunder.

Prispress och konkurrens

Beskrivning:
Koncernens verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt bransch vilken bland annat kan påverkas av prispress som i sin tur driver krav på kostnadseffektiva lösningar. Under de senaste åren har vi sett en ökande prispress i marknaden vilket delvis har lett till minskande marginaler för vissa produktgrupper.

Åtgärd:
Koncernen har en aktiv inköpsstrategi baserat på långa relationer med leverantörer i Asien och Europa. Genom dessa samarbeten har vi försäkrat oss om att kunna möta kundernas krav på lägre priser och ökande marginaler. Tillsammans med vår långsiktighet i både kund- och leverantörsrelationer har vi försäkrat oss om en uthållighet i en föränderlig marknad.

Beroende av lager

Beskrivning:
En distributör av fysiska produkter är beroende av sitt lager.

Åtgärd:
Koncernen vidtar åtgärder genom samarbeten med koncernens logistikpartners och egna rimliga åtgärder för att skydda sina lager från brandrisk, vattenskada och stöld.

Leverantörer

Beskrivning:
För att kunna sälja och leverera produkter är Koncernen beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att dotterbolagens leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket kan innebära minskad försäljning och således påverka vår verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Åtgärd:
Vi utvärderar och utvecklar löpande våra kvalitetskriterier som vi genom våra interna processer säkerställer att våra leverantörer kan tillgodose. Detta sker bland annat genom täta kontakter och löpande besök hos dem tillsammans med kvalitetsbedömningar och kvalitetstester utförda av tredje part.

Beroende av tredje part för lagerhantering

Beskrivning:
Koncernen anlitar tredje parter för lagerhållning, lagerhantering och logistik. Det finns en risk att sådana tredje parter inte levererar produkter i enlighet med uppsatta villkor, att priset för tjänsterna ökar eller skador på lageranläggningar, såsom brand, vatten eller stöld förekommer. Varje sådan risk kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet.

Åtgärd:
Koncernbolagen ska begränsa avtalstiden till maximum 5 år vid avtal med tredje parter. Vidare ska koncernbolagen föra en kontinuerlig dialog med respektive tredje part i syfte att upphitta
förbättringsåtgärder och effektivisera arbetet.

Miljörisker

Beskrivning:
Koncernens verksamhet är inte reglerad i lag och omfattas inte av något krav på licens. Det finns en risk att de produkter som koncernen distribuerar blir föremål för ytterligare miljölagar, regler
eller föreskrifter eller att ytterligare skatter eller avgifter införs eller tillkommer vilket kan ha en negativ inverkan på koncernens finansiella ställning.

Åtgärd:
Koncernen har upprättat en handlingsplan utifrån koncernens miljöpolicy där man bl a ställer miljökrav på leverantörer, produkter och tjänster. Miljöpolicyn följs upp kontinuerlig och uppdateras i enlighet med rådande miljölagar och föreskrifter.

Bristfälliga rutiner eller bristande kontroll

Beskrivning:
Koncernen kan inom ramen för den löpande verksamheten göra förluster på grund av bristfälliga rutiner, bristande kontroll, oegentligheter eller yttre faktorer. Om koncernens lageranläggningar eller produkter däri skadas, till exempel som ett resultat av brand, eller annan händelse eller förseningar i distributionsled eller om någon av lageranläggningarna skulle behöva stänga alternativt om tredje part som tillhandahåller lagertjänster avbryter samarbetet eller verksamheten, kan det leda till förluster för koncernen på grunda av försenade leveranser.

Åtgärd:
Alla koncernens bolag har en framförhållning i sina beställningar hos leverantörer baserad på olika parametrar och ledtider. Koncernen har dessutom tecknat en avbrottsförsäkring för alla koncernens bolag som täcker eventuella förluster

Immateriella rättigheter

Beskrivning:
Försäljningen av vissa av koncernens produkter är beroende av varumärken och domännamn. Om koncernens skydd av dess varumärken eller domännamn inte är tillräckligt eller om koncernen
bryter mot tredje parts immateriella rättigheter, kan det resultera i lägre försäljning och intäkter och ha negativ inverkan på koncernens finansiella ställning.

Åtgärd:
Koncernen bearbetar aktivt och följer upp egna varumärken och domännamn genom bl a nationella och europeiska varumärkesregistreringar

Tvister

Beskrivning:
Det finns en risk att koncernen blir involverad i framtida tvister. Resultat av eventuellt pågående eller framtida utredningar, förfaranden, tvister eller skiljeförfaranden som initieras av kunder
eller andra motparter, tillsynsmyndigheter eller organ kan inte förutsägas. Följaktligen kan ett för koncernen ofördelaktigt avgörande eller beslut innebära avsevärda böter, skadestånd och/
eller negativ publicitet som kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet.

Åtgärd:
Koncernen har en bred kompetens och ett bra kontaktnät av expertis och juridiska resurser för hantering av tvister och skiljeförfaranden. Eventuella pågående tvister rapporteras löpande och beskrivs vid kvartalsrapporter.

Försäkringsrisker

Beskrivning:
Koncernen är exponerad för olika typer av risker, såsom produktansvar, egendomsskada, tredjemansansvar och avbrott i verksamheten, inklusive händelser som orsakats av naturkatastrofer och andra händelser utanför koncernens kontroll. Koncernen kan i sådant fall bli skyldig att ersätta förluster, skador och utgifter.

Åtgärd:
Koncernen har en löpande översyn av alla koncernens bolags försäkringar och upphandlar och anpassar befintliga försäkringar till den pågående verksamheten.

Risker relaterade till IT-infrastruktur

Beskrivning:
Koncernen är beroende av dess IT-system för driften av viktiga affärssystem, inklusive administrativa och finansiella funktioner. Avbrott som driftstopp för nätverksservrar, virusattacker och andra störningar eller fel i IT-system kan inträffa och kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet. Vidare kan otillräckliga strategier avseende IT och outsourcing samt dokumentation av ITsystem och strategier leda till fel i koncernens tekniska system och orsaka störningar i koncernens verksamhet.

Åtgärd:
Alla koncernens bolag har egna resurser som är integrerade i respektive bolags verksamhet och tar hand om bolagens IT-system och dess olika funktioner.

Finansiella risker

Med finansiella risker avses risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker.

Valutarisk

Beskrivning:
Valutarisken innebär hur värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser.

Åtgärd:
Koncernens åtgärder för att hantera den transaktionsmässiga valutarisken är att vid identifierade behov köpa valuta för att minimera den kortsiktiga resultatpåverkan och samtidigt skapa långsiktigt handlingsutrymme.

Ränterisk

Beskrivning:
Ränterisken utgörs av att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor.

Åtgärd:
Koncernens krediter löper med rörliga räntor som delvis omförhandlas på årsbasis. Ingen investering, förutom eget innehav av egen företagsobligation om nominellt 10 MSEK per bokslutsdagen, sker för närvarande i kapitalinstrument.

Kreditrisk

Beskrivning:
Koncernens kreditrisk utgörs i huvudsak av betalningsförmågan hos dotterbolagens kunder.

Åtgärd:
Kreditbedömning av kunder sker standardmässigt enligt fastlagda rutiner. I de flesta fall används kreditförsäkring som ett led i att minska kreditrisken. Kreditförlusterna har historiskt varit låga men den ökande konkurrensen i branschen har inneburit sämre möjligheter till kreditförsäkringar av kunder och något högre kreditförluster.

Likviditetsrisk

Beskrivning:
Med likviditetsrisk avses att finansiering inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökande kostnader.

Åtgärd:
Koncernen likviditetsrisk bedöms som relativt begränsad. Löpande dialog och kommunikation sker med kreditgivare såsom bank, finansieringsinstitut och obligationsinnehavare.

Skatterisk

Beskrivning:
DistIT-koncernen bedriver verksamhet i de nordiska länderna . Verksamheten i dessa länder bedrivs i enlighet med Koncernens tolkning av gällande lagar, regler och domstolspraxis liksom skattemyndigheternas administrativa praxis. Det kan emellertid inte uteslutas att skattemyndigheterna kan göra andra bedömningar i något avseende och att Koncernens tidigare och nuvarande
skattesituation kan komma att förändras till följd av skattemyndigheternas beslut.

Åtgärd:
Koncernens skattesituation bedöms som relativt säker. Löpande uppföljning sker i samband med revision och genom löpande kontakt med berörda myndigheter i de nordiska marknaderna.

Beroende av dotterbolag

Beskrivning:
DistIT är ett holdingbolag och Koncernens verksamhet drivs huvudsakligen genom dess dotterbolag. DistIT är därför beroende av sina dotterbolag för att uppfylla sina betalningsförpliktelser.

Åtgärd:
Koncernen avser att tillhandahålla DistIT likviditet genom koncernens cash pool, koncerninterna lån, utdelningar eller andra värdeöverföringar för att DistIT ska kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter. Det finns däremot en risk att DistIT inte kommer att kunna uppfylla sina betalningsförpliktelser om dotterbolagen inte tillhandahåller sådan likviditet, eller på grund av andra omständigheter, villkor, lagar eller förordningar hindras från att tillgodose DistIT med likvida medel.

Belåning

Beskrivning:
Koncernen har utestående räntebärande skulder. Sådan belåning kan ha inverkan på koncernens finansiella ställning genom att begränsa koncernens förmåga att erhålla ytterligare finansiering för framtida verksamhet, investeringar, förvärv och andra affärsmöjligheter.

Åtgärd:
Koncernen har en kontinuerlig och löpande dialog med koncernbolagens banker och andra finansiärer och förhåller sig till de riktlinjer som krävs för att erhålla en god finansiering för olika verksamhetsområden.